INFERMIERIA SHSKUK

Ne kuadër te Shërbimit te Infermierisë hyjnë këto specifika të profesionisteve shëndetësor si:  Infermiere Përgjithshme, Infermiere Pediatrie, Infermiere Akusherike (Mami), Teknik Laborant, Teknik të Rëntgenit, Fizioterapeut, Teknik të Farmacisë, Mësimdhënëset Klinike dhe Shërbimi i Sterilizimit.

Roli i Infermiereve dhe profesionisteve tjetër  shëndetësor në kuadër të QKUK / SHSKUK është: Të ofrojmë shërbime profesionale shëndetësore për te gjithë pacientet njësoj pa dallim etnie, gjinie feje etj. ne përputhje me standarde e cilësisë dhe sigurisë se nivelit dytësor dhe tretësorë.

Sot ne kemi infermiere qe kryejnë shërbime shëndetësore shumë të vështira dhe të ndërlikuara. Ai përkujdeset për  higjienën personale, mirëmbajtjen e ambientit, shpërndarjen e medikamenteve dhe ushqimit ne mënyrë

Detyrat e koordinatores:

 • Të koordinojë planifikimin dhe organizimin e punës, si dhe të sigurojë udhëheqje dhe kontroll profesionale të personelit infermierore në tërë sistemin e SHSKUK-së.
 • Të hartojë, implementojë dhe monitorojë politikat dhe procedurat infermierie .
 • Të vendosë standarde profesionale për përmirësimin e kualitetit të kujdesit infermierik.
 • Të planifikojë format më të mira dhe të përshtatshme të kujdesit infermierik në SHSKUK.
 • Të planifikojë mënyrat e vlerësimit klinik në fushën e infermierisë , dhe të siguroj pjesëmarrjen e plotë të profilit infermierik gjatë procesit të vlerësimit multidiciplinorë.
 • Të përpilojë një program vjetor për trajnimin e infermierëve nëpër klinika të SSHUK-së.
 • Të marrë pjesë në planifikimin strategjik mbi format e shërbimeve si dhe numrin dhe profilin e personelit që do të punojë në shërbimet shëndetësore në përputhje me strukturën dhe nevojat shëndetësore të popullatës.
 • Të jap kontributin në hartimin e planit të biznesit të SHSKUK-së.\
 • Të ofrojë këshilla profesionale për Drejtorin e Përgjithshëm te SHSKUK, lidhur me çështjet e infermierisë.
 • Të ndihmojë në zhvillimin e aftësive menaxhuese të kryeinfermiereve të klinikave të SSHUK-së, duke i inkuadruar ata/ato në procesin e vendimmarrjes dhe zgjidhjes së problemeve duke caktuar objektiva të qarta dhe të kuptueshme.
 • Të asistojë në zgjedhjen e problemeve të personelit infermierik, duke zbatuar standardet dhe procedurat ligjore ne fuqi.
 • Të asistojë në politika e procedura të rekrutimit për postet e infermierisë. Të bashkëpunoi me Drejtorin e Përgjithshëm, në hartimin e të gjitha planprogrameve për infermieri.
 • Të ofrojë këshilla për Drejtorin e Përgjithshëm, lidhur me kërkesat për trajnimin dhe zhvillimin të të gjithë infermierëve në SHSKUK.
 • Të punojë gjithnjë sipas standardeve të punës profesionale në përputhje me Kodin e Mirësjelljes dhe Shoqatës Infermierike të Kosovës.
 • Të sigurojë krijimin dhe funksionimin e sistemit për monitorimin dhe ruajtjen e nivelit të standardeve profesionale.
 • Të jetë e njohur rreth zhvillimeve dhe politikave më të reja kombëtare dhe Evropiane mbi infermierinë, dhe të siguri që këto të reflektohen në SHSKUK.
 • Të ruaj kofidencialitet të plotë lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me pacientin apo punën e SHSKUK-së, përveç në raste kur kjo është e autorizuar me shkrim, në përputhje me politikën e SHSKUK-së.
 • Të këshillojë infermierët e rijnë që të bëjnë regjistrimin, pranë Bordit për regjistrim dhe licencim në kohë të duhur.
 • Të veprojë gjithnjë në një mënyrë të tillë që do të kontribuonte në avancimin e marrëdhënieve pacient- infermier.
 • Të participojë në aktivitetet për zhvillimin e vazhdueshëm profesional, me qëllim të freskimit dhe të avancimit të njohurive dhe standardeve në infermieri.
 • Të kontrollojë punën e infermierëve nëpër të gjitha SHSKUK-së duke mbajtur takime të rregullta me Drejtor te shërbimit të infermierisë dhe kryeinfermiere te klinikave, por edhe duke vizituar klinikat sa herë që e shef të arsyeshme

Lirije Beqiri, MA e infermierisë- Koordinatore nacionale e infermierisë SHSKUK
038500600-3224