img_4462
Hyrje
Në bazë të Rregullores nr.2004/34 dhe Strategjisë së Shëndetit Mendor të Kosovës të periudhës 2008-2013 është paraparë themelimi i Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës.Ky Institucion është paraparë të jetë Institucion i kujdesit shëndetësor publik.
Nën mbështetjen e zyrës së OBSH-së me seli në Prishtinë dhe me marrëveshjen e Ministrisë së Drejtësisë si dhe Ministrisë së Shëndetësisë, në vitin 2007 është përpiluar projekti për themelimin e IPFK-së.
Objektivi – i themelimit të këtij Institucioni ishte që të përkrahen përpjekjet e autoriteteve të Kosovës për të zbatuar sundimin e ligjit duke fuqizuar gjyqësorin ,promovuar integritetin e institucioneve, luftuar kundër formave të ndryshme të krimit si dhe duke u përafruar dhe zbatuar marrëveshjet me BE-në.
Qëllimi– i këtij projekti është të përmirësohet trajtimi i shkelësve të ligjit të cilët janë të sëmurë mental duke i mundësuar autoriteteteve kosovare të ofrojnë shërbime profesionale përmes themelimit të Institutit të përshtatshëm për Psikiatri Forenzike.
Përfituesit– e këtij projekti janë : :Ministria e Shëndetësisë ,Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës,Klinika e Psikiatrisë etj
Ky projekt mandej është fituar dhe ka filluar punën me 19.03.2014 dhe është paraparë të zgjasë 18 muaj.
Takimi i parë i Komitetit Drejtues të projektit është mbajtur më 05.05.2012 në Prishtinë ku ishin pjesëmarrës të gjithë organizmat relevant si dhe implementuesit e projektit të Bashkimit Evropian THL (National Institute for Health and Welfare) nga Finlanda.
Përpos atyre që u cekën më lart Komisioni Evropian ka identifikuar Institucionin që do të bëjë trajnimin e stafit profesional për punë në IPFK e që ishte THL nga Finlanda, kështu që trajnimi i stafit profesional u bë në dy nivele, në ate bazik dhe nivelin profesional .Niveli bazik përfshinte 9 module dhe 80 pjesëmarrës kurse ai i avancuar 6 module me 40 pjesëmarrës.
Struktura organizative e Institutit të Psikiatrise Forenzike të Kosovës
Sipas natyrës së problematikës së funksionimit sa më të mirë të IPFK-së është ndarë nëpër reparte dhe atë në :
Repartin “A”, Repartin”B” dhe Repartin “C”
__________________________________________
Reparti “A” – Reparti i pranimit

Në këtë repart kryhen këto shërbime:
• Ekspertiza ambulantore
• Pranime të klientëve
• Ekspertiza psikiatrike për gjykata
• Analiza laboratorike etj.

Reparti “B” – Trajtimet e detyrueshme
Në këtë repart gjithmonë bëhet punë sistematike multidiciplinare dhe shërbime cilësore për trajtimin e pacientëve.
Përpos punëve ditore bëhen edhe :
– pranim te pacienteve – transfer nga Reparti “C”
– analiza laboratorike të klientëve
– Konsulta mbrenda IPFK
– Konsulta jashtë IPFK-së.
Reparti “C” – Ekspertizat psikiatrike
Në Repartin “C” kryhen këto shërbime :
• Ekspertiza psikiatrike
• Analiza laboratorike
• Konsultë specialistike jashtë IPFK-së
• Konsultë specialistike mbrenda IPFK-së
Këto vizita kryehen tek specialistë të ndryshëm varësisht nga nevojat e pacientëve si tek:pulmologu , endokrinologu.etj
• CT-
• EEG
Puna e palodhshme e tërë personelit multidiciplinar me mjaft zell dhe përkushtim si dhe aktivitete ditore qysh prej Repartit të pranimit e deri tek përfundimi i një ekspertize gërshetohet normalisht edhe me rezultate që vlen të ceket se:
– Evidentimi dhe plotësimi i protokoleve në të tri repartet
– Vizitat e mëngjesit e të të gjithë ekipit multidiciplinar mjekësor
– Takimi konziliar dy herë në javë
– Vizitat gjenerale e të gjithë ekipit të lartëcekur një herë në javë.
– Takimet multidisiplinare për pacientë (psikiatër, psikologë, punëtorë social si dhe punëtorë tjerë shëndetësor)
– Koordinim i punës me shefat e reparteve rreth kërkesave të tyre për analiza laboratorike,CT,EEG, si dhe marrja e rezultateve nga stafi i mesëm përgjegjës për Reparitin”A”.
– Shqyrtimi i dosjeve të pacientëve
– Interpretimi rezultateve
– Mbajtja e seancave psikiatrike për rastet të cilat janë me urdhër të Gjykatës aq sa është e nevojshme.
– Seanca individuale me klientë herë pas herë edhe me kërkesën e klientëve
– Trajtime dhe ekzaminime
– Seanca me familjare të klientëve të ndryshëm
– Seancë e përbashkët e anëtarëve të komisionit për dhënjen e mendimit përfundimtar në raportin vlerësues në reparte.
– Aktivitete psiko-sociale
– Vizita në familje të klientëve , heteroanamneza me familjarët dhe të afërmit e klientëve.
– Evaluim psikiatrik
– Koordinimi i punëve me personin ndërlidhës në Qendrat e paraburgimit për caktimin e termineve për klientë
– Pjesëmarrja në seanca gjyqësore
– Shërbime , vizita në Institucione të ndryshme si : Prokurori, Gjykata etj.
Përpos punëve në reparte të stafit shëndetësor për kompletimin dhe finalizimin e ekspertizave psikiatrike bëhet punë mjaft e suksesshme dhe në vazhdimësi edhe nga psikologët si:
-Ekzaminimet e klienteve
– Seanca psikologjike me secilin klient ku janë përfshirë procedurat si më poshtë:
• Intervista klinike
• Testimi psikologjik
• Nxjerrja e rezultateve të testimit
• Shqyrtimi i dosjes
• Takime multidiciplinare për mendimin përfundimtar sa më të saktë
Këto që u cekën më lartë janë raste për ekzaminim psikologjik, ndërsa ketu kryehen edhe raste për trajtim psikologjik ku bejme përcjelljen e rasteve për trajtim dhe ku mbahen takime për ta përcjellur gjendjen e këtyre klientëve.
Pra, i gjithë ky aktivitet bëhet në punë ekipore dhe në bashkrendim nga i gjithë stafi punonjës shëndetësor vetëm e vetëm që eskpertizat të dalin në mënyrë sa më profesionale dhe të paanshme.

• Shërbimi teknik-administrativ dhe punëve tjera
Struktura e të punësuarve në klinikë:
– Neuropsikiater
Psikiatër
– Psikiatër Forenzik
– Psikologë,
– Punëtorë social
– Kryeinfermiere dhe infermiere
-Personeli tjetër administrativ.

• Puna në ekip
Puna në IPFK funksionon në masë mjaft të madhe si një punë ekipore me gjithë stafin multidiciplinar , në koordinim dhe në nivel hierarkie., kështu që edhe rezultatet nuk mungojnë.Kete grup multidiciplinar te cilet punojne ne lidhje mjaft te ngusht ne mes vete e perbejne:

Drejtori
1.Neuropsikiatër
4 Psikiatër
2 Psikiatër Forenzik
2 Psikolog
2 Punëtorë social
23 Infermierë.
Menaxhmenti i Institutit te Psikiatrisë Forenzike te Kosoves
Drejtori i Institutit

Dr.Sci.Gani Halilaj – Drejtor
Neuropsikiater
Tel:+37744170849; 038/512076
gani.i.halilaj@rks-gov.net

Doktoret Neuropsikiatër që janë të punësuar në IPFK:
Dr.Mr.Sci.Fahri Drevinja
Kordinator i cilsisë në IPFK
Neuropsikiater- U.d. Shef i repartit”B”
Tel:+37744502508
fdrevinja@hotmail.com
Dr.Ajet Bunjaku
Psikiatër – U.d.Shef i reapartit”C”
Tel:+37744188932
ajetbunjaku@hotmail.com
Dr.Valbona Blakaj – Ramadani
Psikiatër- U.d. Shef i repartit ”A”
Tel:+37744249509
valbonablakaj@yahoo.com
Dr.Shpend Haxibeqiri
Psikiater
Tel:+37744165611
drshpend@gamil.com
Dr.Bujar Obertinca
Psikiatër
Tel:+37744411914|
bujarobertinca@yahoo.com
Specialistë në kujdestari në IPFK:
Dr.Arsim Gashi
Psikiatër Forenzik
Tel:+37744247046
nkolgeci@hotmail.com
Dr.Jeton Zogaj
Psikiatër Forenzik
Tel:+37744206622
Psikologët dhe punëtorët socialë që punojnë në IPFK:

Arife Veselaj
Psikologe
Tel:+37744457417
arveselaj@gmail.com
Blerta Veselaj
Psikologe
Tel:+37744409861
blertaveselaj15@gmail.com
Naim Hoxha
Punëtor Social
Tel:+37744825147
naim4@hotmail.com
Driton Jahmuarata
Punëtor Social
Tel:+37744766738
dritonjuve@gmail.com
U.d.Kryeinfermierja e IPFK-së
Hatixhe Xhemajli
Tel:+37745596382, tixhexhemajli@gmail.com
Infermierët e punësuar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës
Emira Ahmeti – U.d.Kryeinfermiere e repartit “Á”
Driton Bytyqi – U.d.Kryeinfermier i Repartit”B”
Qemajl Krasniqi- U.d.Kryeinfermier i Reparti”C”
Anita Bricori
Arjana Gucati
Blerta Tahiri
Granit Zogaj
Gazmend Hoti
Luljeta Hasani
Leonora Mehmeti
Kushtrim Kelmendi
Sebahate Koliqi
Shkelzen Bresilla
Shpresa Kabashi
Shpresa Veselaj
Shqipe Zogaj
Lulzim Berisha
Xheladin Beqaj
Yllka Krasniqi
Vjosa Basha
Zelihe Demiraj

Punëtorët tjerë administrativ që punojnë në IPFK:
Xhylsheme Arifi- Zyrtare e lartë e Adminstratës
Veton Avdiu – Zyrtar Financiar
Lavdie Hoxha – Punëtore e Adminstratës
Muhamet Pllana – Shef i lavanderisë
Hazer Rexhepi – Shef i kuzhinës
Emine Beqiri – Depoiste
Florije Cakiqi – Punëtore e lavanderisë
Lumnije Igrishta – Ndihmëse kuzhiniere
Ganimete Haxha – Servuese
Fisnik Osmanaj – Mirëmbajtes i kopshtit