img_4462

Hyrje
Në bazë të Rregullores nr.2004/34 dhe Strategjisë së Shëndetit Mendor të Kosovës të periudhës 2008-2013 është paraparë themelimi i Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës.Ky Institucion është paraparë të jetë Institucion i kujdesit shëndetësor publik.
Nën mbështetjen e zyrës së OBSH-së me seli në Prishtinë dhe me marrëveshjen e Ministrisë së Drejtësisë si dhe Ministrisë së Shëndetësisë, në vitin 2007 është përpiluar projekti për themelimin e IPFK-së.

Objektivi –  i themelimit të këtij Institucioni ishte që të përkrahen përpjekjet e autoriteteve të Kosovës për të zbatuar sundimin e ligjit duke fuqizuar gjyqësorin ,promovuar integritetin e institucioneve, luftuar kundër formave të ndryshme të krimit si dhe duke u përafruar dhe zbatuar marrëveshjet me BE-në.

Qëllimi– i këtij projekti është të përmirësohet trajtimi i shkelësve të ligjit të cilët janë të sëmurë mental duke i mundësuar autoriteteteve kosovare të ofrojnë shërbime profesionale përmes themelimit të Institutit të përshtatshëm për Psikiatri Forenzike.

Përfituesit– e këtij projekti janë : :Ministria e Shëndetësisë ,Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës,Klinika e Psikiatrisë etj
Ky projekt mandej është fituar dhe ka filluar punën me 19.03.2014 dhe është paraparë të zgjasë 18 muaj.
Takimi i parë i Komitetit Drejtues të projektit është mbajtur më 05.05.2012 në Prishtinë ku ishin pjesëmarrës të gjithë organizmat relevant si dhe implementuesit e projektit të Bashkimit Evropian  THL (National Institute for Health and Welfare) nga Finlanda.

Përpos atyre që u cekën më lart Komisioni Evropian ka identifikuar Institucionin që do të bëjë trajnimin e stafit profesional për punë në IPFK e që ishte THL nga Finlanda, kështu që trajnimi i stafit profesional u bë  në dy nivele, në ate bazik dhe nivelin profesional .Niveli bazik përfshinte 9 module  dhe 80 pjesëmarrës kurse ai i avancuar 6 module me 40 pjesëmarrës.

Struktura organizative e Institutit të Psikiatrise Forenzike të Kosovës
Sipas natyrës së problematikës së funksionimit sa më të mirë të IPFK-së është ndarë nëpër reparte dhe atë në :
Repartin “A”, Repartin”B” dhe Repartin “C”
__________________________________________
Reparti “A” – Reparti i pranimit

 

Në këtë repart  kryhen këto shërbime:

 • Ekspertiza ambulantore
 • Pranime të klientëve
 • Ekspertiza psikiatrike për gjykata
 • Analiza laboratorike etj.

 

Reparti “B” – Trajtimet e detyrueshme
Në këtë repart gjithmonë bëhet punë sistematike  multidiciplinare dhe shërbime cilësore për trajtimin e pacientëve.
Përpos punëve ditore bëhen  edhe :
–   pranim te pacienteve – transfer nga Reparti “C”
–   analiza laboratorike të klientëve
–   Konsulta mbrenda IPFK
–   Konsulta jashtë IPFK-së. 

Reparti “C” – Ekspertizat psikiatrike

Në Repartin “C” kryhen këto shërbime :

 • Ekspertiza psikiatrike
 • Analiza laboratorike
 • Konsultë specialistike jashtë IPFK-së
 • Konsultë specialistike mbrenda IPFK-së

Këto vizita kryehen tek specialistë të ndryshëm varësisht nga nevojat e pacientëve si tek:pulmologu , endokrinologu.etj

 • CT-
 • EEG

Puna e palodhshme e tërë personelit multidiciplinar me mjaft zell dhe përkushtim si dhe  aktivitete ditore qysh prej Repartit të pranimit e deri tek përfundimi i një ekspertize gërshetohet normalisht edhe me rezultate që vlen të ceket se:

– Evidentimi dhe plotësimi i protokoleve në të tri repartet
– Vizitat e mëngjesit e të të gjithë ekipit multidiciplinar mjekësor
– Takimi konziliar dy herë në javë
– Vizitat gjenerale e të gjithë ekipit të lartëcekur një herë në javë.
– Takimet multidisiplinare për pacientë (psikiatër, psikologë, punëtorë social si dhe punëtorë tjerë shëndetësor)
– Koordinim i punës me shefat e reparteve rreth kërkesave të tyre për analiza laboratorike,CT,EEG, si dhe marrja e rezultateve nga stafi i mesëm përgjegjës për Reparitin”A”.
– Shqyrtimi i dosjeve të pacientëve
– Interpretimi rezultateve
– Mbajtja e seancave psikiatrike për rastet të cilat janë me urdhër të Gjykatës aq sa është e nevojshme.
– Seanca individuale me klientë herë pas herë edhe me kërkesën e klientëve
– Trajtime dhe ekzaminime
–  Seanca me familjare të klientëve të ndryshëm
– Seancë e përbashkët  e anëtarëve të komisionit për dhënjen e mendimit përfundimtar në raportin vlerësues në reparte.
– Aktivitete psiko-sociale
– Vizita në familje të klientëve , heteroanamneza me familjarët dhe të afërmit e klientëve.
– Evaluim psikiatrik
– Koordinimi i punëve me personin ndërlidhës në Qendrat e paraburgimit për caktimin e termineve për klientë
– Pjesëmarrja në seanca gjyqësore
– Shërbime , vizita në Institucione të ndryshme si : Prokurori, Gjykata etj.

Përpos punëve në reparte të stafit shëndetësor për kompletimin dhe finalizimin e ekspertizave psikiatrike bëhet punë mjaft e suksesshme dhe në vazhdimësi edhe nga psikologët si:
-Ekzaminimet e klienteve
– Seanca psikologjike me secilin klient ku janë përfshirë procedurat si më poshtë:

 • Intervista klinike
 • Testimi psikologjik
 • Nxjerrja e rezultateve të testimit
 • Shqyrtimi i dosjes
 • Takime multidiciplinare për mendimin përfundimtar sa më të saktë

Këto që u cekën më lartë janë raste për ekzaminim psikologjik, ndërsa ketu kryehen edhe raste për trajtim psikologjik ku bejme përcjelljen e rasteve për trajtim dhe ku mbahen takime për ta përcjellur gjendjen e këtyre klientëve.

Pra, i gjithë ky aktivitet bëhet në punë ekipore dhe në bashkrendim  nga i gjithë stafi punonjës shëndetësor vetëm e vetëm që eskpertizat të dalin në mënyrë sa më profesionale dhe të paanshme.

 

 • Shërbimi teknik-administrativ dhe punëve tjera

Struktura e të punësuarve në klinikë:
– Neuropsikiater

Psikiatër
– Psikiatër Forenzik
– Psikologë,
– Punëtorë social
– Kryeinfermiere dhe infermiere
-Personeli tjetër administrativ.

 

 • Puna në ekip

Puna në IPFK funksionon në masë mjaft të madhe si një punë ekipore me gjithë stafin multidiciplinar , në koordinim dhe në nivel hierarkie., kështu që edhe rezultatet nuk mungojnë.Kete grup multidiciplinar te cilet punojne ne lidhje mjaft te ngusht ne mes vete e perbejne:
Drejtori

1.Neuropsikiatër
4 Psikiatër

2 Psikiatër Forenzik
2 Psikolog
2 Punëtorë social
21 Infermierë.

Menaxhmenti i Institutit te Psikiatrisë Forenzike te Kosoves
Drejtori i Institutit

Dr.Sci.Gani Halilaj – Drejtor
Neuropsikiater
Tel: 038/512076
gani.i.halilaj@rks-gov.net

 

 

 

 

 

 

 

Doktoret Neuropsikiatër që janë të punësuar në IPFK:
Dr.Mr.Sci.Fahri Drevinja

Kordinator i cilsisë në IPFK
Neuropsikiater- U.d. Shef i repartit”B”
fdrevinja@hotmail.com

Dr.Ajet Bunjaku
Psikiatër – U.d.Shef i reapartit”C”
ajetbunjaku@hotmail.com

Dr.Valbona Blakaj – Ramadani
Psikiatër- U.d. Shef i repartit ”A”
valbonablakaj@yahoo.com

Dr.Shpend Haxibeqiri
Psikiater U.d Shef i repartit “D”
drshpend@gamil.com

Dr.Bujar Obertinca
Psikiatër
bujarobertinca@yahoo.com

Specialistë në kujdestari  në IPFK:

Dr.Arsim Gashi 
Psikiatër Forenzik
nkolgeci@hotmail.com

Dr.Jeton Zogaj
Psikiatër Forenzik
Psikologët dhe punëtorët socialë që punojnë në IPFK:

Arife Veselaj
Psikologe
arveselaj@gmail.com

Blerta Veselaj

Psikologe

blertaveselaj15@gmail.com

Naim Hoxha 
Punëtor Social
naim4@hotmail.com

Driton Jahmuarata
Punëtor Social
dritonjuve@gmail.com

Kryeinfermierja e Istitututit të Psikiatrisë Forenzike- IPFK-së
Hatixhe Xhemajli
tixhexhemajli@gmail.com

U.d.Kryeinfermier Reparti i IPFK- së
Qemajl Krasniqi

qema.ipfk@gmail.com

Infermierët e punësuar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës
Emira Ahmeti – U.d.Kryeinfermiere e repartit “Á”
Driton Bytyqi – U.d.Kryeinfermier i Repartit”B”
Anita Sherifi
Arjana Gucati
Blerta Tahiri-Cakolli

Bashkim Avdullahu
Granit Zogaj

Luljeta Hasani
Leonora Mehmeti
Kushtrim Kelmendi
Sebahate Koliqi
Shpresa Kabashi
Shpresa Veselaj
Shqipe Zogaj
Lulzim Berisha
Xheladin Beqaj
Yllka Krasniqi
Vjosa Basha
Zelihe Demiraj
Punëtorët tjerë administrativ që punojnë në IPFK:
Xhylsheme Arifi- Zyrtare e lartë e Adminstratës
Veton Avdiu – Zyrtar Financiar

Lavdie Hoxha – Punëtore e Adminstratës
Muhamet Pllana – Shef i  lavanderisë
Hazer Rexhepi – Shef i kuzhinës
Emine Beqiri – Depoiste
Florije Cakiqi – Punëtore e lavanderisë
Lumnije Igrishta – Ndihmëse kuzhiniere
Ganimete Haxha  – Servuese
Fisnik Osmanaj – Mirëmbajtes i kopshtit

 

 

 

 

 

13.10.2016

Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosoves me transferimin e njohurive të fundit shkencore dhe profesionale:

Në muajin shtator 2016 pati një punim shkencor dhe u prezantua në conferencen e 5 evropiane në Pragë, Republika Çeke.
Në muajin Tetor 2016 janë pranuar dhe 3 punime shkencore ku dote prezantohen me 13 -15 Tetor 2016 në Oher Republika e Maqedonisë.

“Forensic Psychiatry and Prison Psychiatry between Medicine and Law”
Ohrid, Macedonia, October 13 – 15, 2016

1.Reviewing rise of Kosovo forensic psychiatry institute. Authors:
Gani Halilaj, Fahri Drevinja, Shpend Haxhibeqiri, Gani Shabani, Bahri Goga, Qemajl Krasniqi, Naim Fanaj

2.Benefits of the compulsory treatment for mentally ill persons who commit offences in ipfk. Authors:
Fahri Drevinja, Gani Halilaj, Shpend Haxhibeqiri, Gani Shabani, Srebeze Kabashi, Bahri Goga, Qemajl Krasniqi, Naim Fanaj

3.Legal aspects of the functioning of the Kosovo Forensic Psychiatry.Authors:
Valbone Blakaj-Ramadani, Bujar Obertinca, Flamur Blakaj, Milazim Gjoci and Kamber Zeqiraj

15.09.2016
Prague, Czech Republic.
Presentation in 5 European Conferenc on Mental Health, Prague
Measuring mental health problems among students:Albania,Kosovo, Macedonia samples.

 

02.06.2016

Sot në Institutin e Psikitrise Forenzike për vizitë ishin Delegacioni nga Franca i përbër nga Prof.Dr.Bogdan Stanescu , Dr.Lavdie Janova-Neziri,Dr.Bujar Berisha si dhe kolegët tan nga Klinika e Psikiatrisë Dr.Shukrije Statovci, dhe personeli i Institutit!

30.03.2016

Sot! Në Institutin e Psikitrisë Forenzike të Kosovës realizuam një vizite punë me antaret e delegacionit në grupin punes për avansimin e regullatives juridike dhe rrethanat në Psikiatrin Forenzike , Delegacioni i përber nga :
Dragana Kirijanovska,Zevendese Ministere e puneve të jashtme,Qamil Kovaqi-Drejtor i spitalit psikiatrik në Shkup, Prof. Dr.Marija Raleva Fakulteti i mjekesis në Shkup, Docent Dr.Silvana Markovska, Prof.Dr.Aleksandra Dejanovska profesoresh e drejtes penale,Mrs.Elena Mujoska Qender për gjurmime strategjike, Umit Kasum Anetar i kabinetit të zevendes minister per politike të jashtme !

23.02.2016

Sot! Ne Institutin e Psikitrisë Forenzike e realizuam nje vizite pune me autoritetet e Eulexit .

24.12.2015

Sot !në Institutin e Psikiatrisë Forenzike :Takim pune me profesionistet e psikiatrisë forenzike, dr scMilazim Gjocaj autoritet i MSH. me dr Gani Halilaj, dr Ismet Bardhoshi, dr Myftar Zenelaj,Dr.Ilir Grezda, dr Fahri Drevinja ,dr Shpend Haxhibeqiri Dr.Ajet Bunjaku.

 

06.07.2015

Vizita në IPFK ,Kjo nismë përbëhet nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës-QKRMT (Kosovë); Komiteti Shqiptar i Helsinkit (Shqipëri), Komiteti i Helsinkit në Serbi dhe Komiteti i Helsinkit në Maqedoni.
Qëllimi i kësaj nisme është vizita e institucioneve të shëndetit mendor dhe të forenzikes, me qëllim të marrjes së praktikave të mira në fushën e shëndeti mendor dhe shkëmbimit të përvojave në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në këto institucione,Si rezultatë i kësaj vizite treguam njëherit se si punohet me një profesionalizem në Institutin tonë ku edhe nga vete delegaconi me viziten të cilën realizuan sot në Institut theksuan dhe vlersuan se jemi të parët në rajon me punën e cila behet në Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës.
09.06.2015

Delegacioni nga Tirana vizit studimore pran IPFK-se, qellimi Shkembim te provojave profesionale te Instituti.Perfaqesuest nga Shqipria MSh,Instituti Europian i Tiranes,Psikologet shqiptar ,Shoqata per te drejtat e njeriut.