Klinika e Anesteziologjisë dhe Mjekimi Intensiv   ka gjithsejtë 212 punëtor

Specialistë  43

Teknik të anestezionit  86

Teknik ne Mjekimet  Intensive  67

Teknik te fiziatrisë 3

Mbulojmë 29 salla operative ne QKUK dhe TIVA ne 17 njësi

Mjekime Intensive   4  me gjithsejtë   37 shtretër

Shërbime kryhen  ne 18  klinika te QKUK

Konsulta specialistike neper te gjitha klinikat dhe shërbimet e QKUK-së

Drejtor: Prof.ass. Nehat Baftiu

UD Kryeshef : Rexhep Gjyliqi

UD Shef  i Mjekimit Intenziv Qendror : Dr Naim Kuçi

UD: Shef i Anestezionit ne Kliniken e Ortopedisë: Dr  Agron Balaj

UD: Shef i Anestezionit ne  degët kirurgjike “vertikale “ Dr Zana Bukoshi

Shef i Anestezionit ne Gjinekologji : Dr Hysen Hyseni

 

Nr Titulli Nr Gjinia F Gjiniam M
1 Drejtor 1 1
2 UD Shefa 5 1 4
3 Mjeke Specialist 38 17 22
4 Kryeteknik Klinike 1 1
5 Kryeteknik  Njesie 6 5 1
6 Teknik te Anesetzionit 86 64 22
7 Teknik  te m. Intenzive 67
8 Tekni  te fiziatrisë 3 1 2
9 Ndihmes teknik 4 4