KLINIKA E KIRURGJISË VASKULARE

Klinika e Kirurgjisë  Vaskulre  si  shërbim i  kirurgjisë  vaskulare  në  kuadër të   Klinikës së  Kirurgjisë  ka filluar   punën   në  shator të vitit 1973,  ndërsa   një  numër i operacioneve   vaskulare  janë  realizuar  edhe     në  vitin 1972  në kuadër te  Klinikës së  Kirurgjisë .  Themelues  i  Klinikës  së Kirurgjisë Vaskulare  në  ketp  vite   ishte   Prof Gazmend  Shaqiri   me    ekipin e tij   Prof. Zenel Kelmendi, Prof .Sadri  Bajraktari, ndërsa disa vite më vonë në ketë ekip janë inkuadruar edhe  Dr . Eshref Osmani, Dr  . Hasim Salihu, Dr . Fatmir Dalladaku, dhe  Dr. Aziz  Pollozhani .
Instrumentare  e parë në kirurgjinë vaskulare ishte Raba Aliu, e cila edhe sot punon  neë Kliniken e Kirurgjisë vaskulare.
Tani  nga  ai  ekip  i kirurgëve  vaskular në  Klinikë  punon  vetëm  Dr. Eshref  Osmani.
Në muajin  Qershor 2014,  kirurgjia vaskulare u avancohet   në Klinikë  të  Kirurgjisë Vaskulare

 

Nr Procedurat  
1. Resekcioni i aneurizmës së aortës abdominale me graft tubë  
2. Resekcioni i aneurizmës së aortës abdominale me graft Y  
3. Bypass aortobifemoral  
4. Bypass iliofemoral autovenoz  
5. Bypass iliofemoral me graft  
6. Bypass axillofemoral  
7. Bypass femorofemoral (cross over)  
8. Bypass Femoropopliteal autovenoz  
9. Bypass Femoropopliteal me graft sintetik  
10. Bypass Femorokrural autovenoz  
11. Bypass Femorokrural me graft sintetik  
12. Trombembolektomia sipas Fogartit  
13. Trombendarterektomia e arteries karotis  
14. Trombendarterektomia e arterieve periferike  
15. Bypass karotidosubklavian  
16. Transpozicion i a subclavia  
17. Bypass në ekstremitetet e sipërme  
18. Resekcioni i brinjës së parë  
19. Simpatektomia cervikale  
20. Simpatektomia lumbale  
21. Tiroidektomia  
22. Fistula AV per dialize ne anestezion lokal  
23. Fistula AV per dialize ne APET  
24. Resekcioni i aneurizmës së fistulës arteriovenoze për dializë  
25. Vendosja e kateterit qendror për dializë  
26. Vendosja e kateterit për dializë peritoneale  
27. Stripping i VSM per vena varikoze  
28. Ekscizion i malformacioneve arteriovenoze  
29. Amputimi femoral  
30. Amputimi krural  
31. Amputimi i shputës  
32. Amputimet e gishtërinjëve  
33. Vendosja  e portacat sistemit  
34. Preparimi i venës periferike  
35. Trajtimi i  Thrombozave  venoze  
36 Fistula  Brachi/basilica  
37 Traqnspozicioni i FAV  brachio/basilica me  Superficilaizim  
38 Trajtimi  i shputes  dabetice  
 

39

Operacioni i Venave  varikoze  me  radiofrekuence(kuadri  eshte  mbetet te  sigurohet Apartura )  
 

40

Excisioni  dhe   Operacioni i TU , ne  Kolezion dhe  infiltrim  me  Vazat  e gjakut  
41 Biopsy   te   gjendrave  te infiltruata  ne vaza  
42 Trauma  vaskulare  

Klinika  Kirurgjisë  vaskulare  drejtohet  nga ;
Dr. Elmi Olluri – drejtor i Klinikes se Kirurgjisë Vaskulare
Dr. Eshref Osmani – shef i repartit në Kliniken e Kirurgjisë Vaskulare
Zahir  Uka – UD- Kryeteknik i Klinikës
Raba  Aliu -Kryeinstrumentare   e  bllokut  operative
Ne  klinikë  punojnë   edhe  8  kirurgë vaskularë 3 instrumentare  dhe 30  inferimer/e ,
4 punëtor  ndihmës
Tel 038 500600/2271
dr_elmiolluri@yahoo.com