Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor – Pejë

Qendra e shëndetit mendor në bashkësi ka filluar punën në Janar të vitet 2003 në kuadër të këtij Institucioni shërbime ofrojnë : psikologu,neuropsikiatri me 4 orë pune,10 infermiere,2 këshilltar psikosocial,punetori  social,administratori financiar dhe punetori ndihmës.

Qendra e shëndetit mendor në bashkësi  ofron këto shërbime:

Sherbimet në qendrim ditor:
Këshillim, mësimi i aftësive sociale, terapi okupuese, terapi e punes, terapi individuale, ushtrimet psikomotorike- Taichi,aktivitetet sportive rekreative dhe psikoedukimi familjar.

Ambulanca specialistike psikiatrike
Vizita e parë specialistike psikiatrike, vizitat kontrolluese specialistike psikiatrike, viganoterapia/terapia biologjike-medikamentoze, psikoterapia individuale sipërfaqsore, psikoterapi supportive {mbështetëse}, psikoterapi bashkshortore , psikoterapi familjare, psikoterapi bihevioriale dhe psikoterapi kognitive.

Vizitat shtepiake
Vizita te rregullta ekipore në familje,dhënja e depo psikofarmakëve,kontrollimi i rregullt i marjes së terapisë,vlersimi i rrethanave sociale te klientit vlersimi i stresit në familje dhe masat për eliminimin e tij.

Mbështetja Sociale
Veprimet për mbështetjen sociale të klientit,veprimet për mbështetjen e klientit pran gjykates dhe policisë,vlersim i rrethanave sociale (materiale )të klientit,veprimet kur cenohen të drejtat njerzore të klientit.

Sherbimet e psikologut
Eksplorimi i pergjithshem psikologjik,testet e intelegjences,testet për organicitet,testet e personalitetit, dhënja e mendimit meritor për adaptim të fëmijve, ekspertiza psikologjike pranë gjykatave. 

Bashkpunimi me organizatat tjera
Repartin psikiatrik ,Qendra për punë sociale në regjion (Pejë –Istog-Klin-Decan), Policinë në komunitet ,Qendrat  kryesor të mjeksisë familjare (Pejë –Istog –Klinë –Decan), Gjykaten, Kryqi  Kuq Zvicran, KFOR,Qendra për Mirqenjen e gruas, CDF, FES, Strehimoren “Motrat e Bamirësis”,ICRC ,IOM, OJQ –One to One dhe KDR ( Këshilli Danez për refugjat).

QSHMB në Pejë ka botuar edhe tre  numëra të revistes ANIMA.

Kontakt adresa:
Adresa :Rr. Nëna Terez” PN
Tel: 039433-291 – Fax 039433-296
Orari i punës :7:00 -16:00
E mail: qshm_peja@hotmail.com