SHËRBIMI PROFESIONAL I SHËNDETIT MENDOR NË PRISHTINË

Qendra e shëndetit mendor në bashkësi në Prishtinë ka filluar punën me 17 Shtator 2003,në këtë isntitucion shërbime ofrojnë 1 neuropsikiatër,15 infermiere,1 këshilltar psikosociale 1 administrator dhe stafi ndihmës.

Shërbimet dhe aktivitetet që ofrohen :
Shërbime psikiatrike,shërbime psikologjike, shërbime psikosociale, psikoedukimi i familjes, teknika të ngritjes së vetëdijes, vizita shtëpiake, qëndrimi ditor, terapi individuale dhe grupore, aktivitete rehabilituese dhe aktivitete rekreative.

Bashkëpunimi me organizatat dhe institucionet në komunitet :
Qendrat për Punë Sociale, Qendrat e Mjekësisë Familjare, QKU-në, Klinikën Psikiatrike, Departamentet e Strehimit, Shërbimin Policor, gjukatat, shkollat, Fakultetin e Filozofisë – Departamenti i Psikologjisë, Qendrat për Shëndet Mendor të regjioneve të tjera, Ministrinë e Shëndetësisë, OJQ-të( Klubi Dëshira, KRCT-në, Ndigjo rrininë, CDF-në, DRC ), OBSh-në, Institucione fetare, familjen etj.

QSHMB ka botuar një fletpalosje lidhur me ShShM ne regjionin e Prishtinës, librin e poezisë klientit të ndjer Sulë Ademi – Açareva: Njeriu pa hise në diell,ka botuar disa shkrime në revisten Infermieria Kosovare dhe shumë herë punëtorët e QShMB kanë qenë pjesëmarësë ne emisionët të ndryeshme në Radio dhe TV.

Kontakt adresa:
Qendra e Shëndetit Mendor në Bashkësi në Prishtinë,
Rr. “Henry Dynant”, p.n.
Tel: 038 542 195,
038 542 199
E maill: qshm_pr@yahoo.com