Sektori i Prokurimit

Në kuadër te QKUK ekziston Zyra e Prokurimit e cila punon në bazë te Ligjit mbi prokurimin publik Nr. 04/L-042. Zyra e prokurimit merret me furnizime, shërbime dhe punë të ndryshme për interesat e QKUK/SHSKUK-së. Ku përgatitje njoftime te ndryshme për KRPP, dosjet e tenderëve,shpërndarjen e tyre operatorëve ekonomik te interesuar,pastaj hapja e ofertave,vlerësimi i tyre,përpilimi dhe nënshkrimi i  kontratave, dorëzimi i faturave me dokumentacion përcjellës ne Shërbimin financiar,etj.   Sektori i prokurimit ka të punësuar 9 zyrtar të prokurimit ku secili nga zyrtararët ka të përcaktua përgjegjësitë dhe detyrat e punës.

Kontakti
038500600-3586