QKSUK

Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës

Historia e Institucionit tonë si iniciues dhe zbatues i veprimtarisë komplekse e moderne të arsimit, shkencës dhe shëndetësisë përfshinë tri periudha të zhvillimit të saj: periudhën e parë e karakterizon themelimi i saj, 24.04.1975 kur Pleqësia e Universitetit të Prishtinës mori vendim për themelimin e Seksionit të Stomatologjisë si organizatë mësimore, shkencore dhe shëndetësore nga fusha e stomatologjisë.

Orët e para të mësimit praktik mbahen në laboratorin e Shkollës së Mesme të Mjekësisë të Prishtinës. Në kohën kur u themelua Seksioni i Stomatologjisë në Kosovë punuan 96 mjek stomatolog. Në këtë kohë një stomatolog vinte për 15.700 banorë.