Mr.sci.dr. Basri Sejdiu- 
Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës
Kontakti tek sekretaria teknike 038512 600