Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm

Mr.sci.dr. Curr Gjocaj
Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës
Kontakti tek sekretaria teknike 038500600-3232

Në bazë të nenit 13 të Statutit të SHSKUK-së, Drejtori i Përgjithshëm udhëheq me punët operative dhe administrative të SHSKUK. Drejtori i Përgjithshëm emërohet nga Bordi Drejtues në kohëzgjatje prej tre (3) vitesh me mundësi të ri-zgjedhjes në rastin e performancës së dalluar.
Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm përfshijnë aktivitetin e gjithëmbarshëm shëndetësor, financiar dhe administrativ të njësive organizative të SHSKUK.

Drejtori i Përgjithshëm është përgjegjës për performancën profesionale dhe afarizmin financiar të SHSKUK. Drejtori i Përgjithshëm mbikëqyrë zbatimin e përzgjedhjes së Drejtorëve të njësive përbërëse të SHSKUK, përfshirë pozitat e Drejtorëve të klinikave të QKUK, në bazë të konkursit publik, në pajtim me ligjin.
Kriteret për konkursin nga paragrafi 5 i këtij neni përcaktohen me këtë Statut. Në funksion të sigurimit të transparencës optimale ligjore.

Drejtori i Përgjithshëm përgatitë për Bordin Drejtues dhe Ministrin e Shëndetësisë. Raporte të rregullta vjetore dhe raporte periodike tre (3) mujore me deklaratën përcjellëse financiare. Raporte plotësuese mbi aktivitetin e SHSKUK sipas kërkesës së Bordit Drejtues dhe Ministrisë dhe trupave të saj dhe informata të tjera me rëndësi, në pajtim me ligjin.

CV e drejtorit të përgjithshëm
lindur më 08. 10. 1969 në fshatin Baballoq të Komunës së Deçanit. Shkollimin fillor e përfundoj në fshatin Gramaqel derisa shkollimin e mesëm në Deçan. Studimet e filluara në vitin 1988 në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë u detyrua t’i ndërpres si edhe shumë te tjerë, për t’i vazhduar më pas ato në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës, të cilat i përfundoi më 1995 me rezultate të larta.
Prej vitit 1995 e deri më 1997 qëndroi ne Zvicër nga ku u kthye për t’ju bashkuar luftës çlirimtare dhe strukturave të saj. Gjatë viteve ‘98-‘99 ishte pjesë aktive e strukturave të luftës për çlirimin e vendit, i fokusuar në Shëndetësi dhe Logjistikë të strukturës së UÇK-së.
Në vitin 2003 mbaron me rezultate shumë të mira specializimin në lëmin e Obstetrikës dhe Gjinekologjisë pranë Fakultetit të Mjekësisë- Tiranë dhe në vitin 2004 mbron titullin Master në Shkenca Mjekësore pranë Universitetit të Tiranës. Nga viti 2003-2006 ka punuar si mjek- gjinekolog dhe përkatësisht si udhëheqës në QKMF- Maternitetin e Lipjanit.
Në vitin 2006-2008 fillon punën në Ministri të Shëndetësisë si Inspektor Shëndetësor i Kosovës duke qenë njëri nga themeluesit e paëe të Inspektoratit Shëndetësor të Kosovës.
Në shkurt 2008 përmes konkursit publik zgjidhet Drejtor i Departamentit për Shërbime Shëndetësore në MSh, detyrë të cilën e vazhdoi deri më sot. Ndërkohë, Dr. Gjocaj është në mbarim të masterit në Menaxhim Shëndetësor. Gjatë periudhës mbi 6 vjeçare si Drejtor i DSHSH në MSH Dr.Gjocaj ka qenë hartues, kryesues dhe anëtar i shumë grupeve punuese ministrore dhe ndërministrore në fushën e legjislacionit për shëndetësi si dhe ka dhëne kontributin e tij profesional dhe menaxherial në të gjitha fushat relevante që është kërkuar.
Dr.Gjocaj ka vijuar shumë trajnime dhe kurse si Akademinë Diplomatike -Tiranë 2005, ku ka mbrojtur temën në bashkëautorësi “Rezoluta 1244 dhe çka pas saj” , si dhe kursin 4 mujor për Integrime Evropiane, organizuar nga KFOS-Prishtinë 2008 , trajnimin 4 mujor për “Lidershipi dhe Strategjitë Antikorrupsion”, organizuar nga Këshilli Shqiptaro Amerikan 2007 dhe dhjetëra trajnime afatshkurtra që kanë ndihmuar në rritjen e profesionalizmit të tij në fushën e shëndetësisë dhe më gjerë.
Dr. Gjocaj, është i certifikuar si ekspert për çështjen e dhunës seksuale dhe, po ashtu, si ekspert jo ligjor për çështje profesionale në fushën e gjinekologjisë.
Dr.Curr Gjocaj jeton ne Prishtinë, është i martuar me Dr.Majlinda Gjocaj dhe kanë tre fëmijë: Sabinën, Siborën dhe Shendin.