Zyra për Cështje Juridike

 

Zyra për Çështje Juridike pran QKUK-së ka të organizuar zyrën me dy zyrtar ligjorë dhe udhëheqësin e zyrës.

Dibran Zogaj- Jurist Ud.Shef i Zyres për Çështje Juridike të QKUK-së Organizimi dhe administrimi i përgjithshëm i punës në kuadër të Zyrës për Çështje Juridike,
– Pjesmarrja në hartimin e ligjeve dhe rregulloreve përkatëse në lëmin e shëndetësisë,vendimeve të ndryshme,dhënja e këshillave juridike për stafin e SHSKUK-së
Pranimi i shkresave ,thirrjeve dhe aktgjykimeve të gjykatave  dhe procedimi i tyre,
Sigurimi  dhe mbrojtja  e Interesit të QKUK-së në të  gjitha çështjet Juridike
Aferdita Ajeti -Juriste
Teuta Islami-Juriste
 Zyrtare Ligjore  Hartimi i vendimeve,propozimeve  dhe akteve  të  ndryshme të kërkuara nga shefi i Zyrës,ofrimi i sherbimeve  dhe këshillave  juridike  për stafin e QKUK-së,
Pranimi i shkresave,thirjeve dhe aktgjykimeve të gjykatave dhe procedimi i tyre,përfaqësimi i QKUK-së në konteste të ndryshme në gjykata sipas autorizimit

Kontakt:
038500600-3024